كيميا فلز آذر، استاندارد ايزو 9001:2008 در مديريت كيفيت را به عنوان مرجع استاندارد و الگوي اجرايي، براي نيل به اهداف كيفي شركت برگزيده است. هدف از استفاده از اين استاندارد، استقرار يك نظام عملي براي دستيابي به خواسته هاي مشتريان و اثبات تواناييهاي خود در ارائه خدمات با كيفيت مي باشد. كيميا فلزآذر موفق به كسب و استمرار استاندارد ايزو  9001:2008 از سال 2010 شده است.

View the embedded image gallery online at:
http://www.kfa-co.com/index.php/fa/certificates#sigProIdff74c060a8

كيميا فلز آذر موفق به كسب و استمراراستاندارد ايزو 10002:2004  ازسال 2012 شده است . اين استاندارد را به منظور حصول اطمينان از رسيدگي كامل و منصفانه به تمامي شكايات مشتريان برگزيد تا اقدام اصلاحي و پيشگيرانه لازم را تعيين نمايد.

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.kfa-co.com/index.php/fa/certificates#sigProId3856d5cfb6